hover effect for actionbar

  1. PVS

    Tutorial 2x Hover Effect for actionBar - Hiệu ứng Hover cho actionBar XenForo 2

    Hover Effect for actionBar - Hiệu ứng Hover cho actionBar XenForo 2 Hướng dẫn này sẽ thêm hiệu ứng hover cho actionBar trên XenForo 2. Đơn giản chỉ cần thêm đoạn code sau vào Extra.less: //Action Bar .message-actionBar { .actionBar-action { font-size: 0; transition: .5s...
Top Bottom