hread view

  1. PVS

    Addon 2x Remaining Posts in Thread View - Bài viết còn lại trong Thread View cho XenForo 2

    Remaining Posts in Thread View - Bài viết còn lại trong Thread View cho XenForo 2 1.0.0 Điều này cho phép một tin nhắn trở nên đơn giản, gọn, có thể nhấp ở cuối Thread View, nơi có nhiều bài viết ở các trang sau. Nó hiển thị một số bài viết còn lại: "8 bài viết khác ..." và nhấp vào nó sẽ đưa...
Top Bottom