html page system

  1. PVS

    Addon 2x [XenGenTr] HTML Page system - Hệ thống trang HTML cho XenForo 2 1.0.0

    [XenGenTr] HTML Page system - Hệ thống trang HTML cho XenForo 2 1.0.0 Plugin cho phép bạn dễ dàng tạo một trang HTML trong hệ thống xenforo 2, thêm các nút liên kết vào khu vực navbar và subnav, và điều khiển tất cả chúng trong một bảng điều khiển. Tính năng: Hiển thị với quyền đặc biệt...
Top Bottom