huong dan su dung

  1. PVS

    Addon 2x Manuals - Hướng dẫn sử dụng cho XenForo 2 1.1

    Manuals - Hướng dẫn sử dụng cho XenForo 2 1.1 Hiển thị danh sách hướng dẫn sử dụng trong thư mục cụ thể. Tính năng: Tất cả phrase bắt đầu bằng manuals_ để thuận tiện cho bạn. Thiết lập: Tạo một thư mục trong thư mục data của bạn được gọi là manuals. Cập nhật trang tùy chọn với thông tin...
  2. PVS

    Addon 2x Manuals - Hướng dẫn sử dụng cho XenForo 2 1.0

    Manuals - Hướng dẫn sử dụng cho XenForo 2 1.0 Hiển thị danh sách hướng dẫn sử dụng trong thư mục cụ thể. Tính năng: Tất cả phrase bắt đầu bằng manuals_ để thuận tiện cho bạn. Thiết lập: Tạo một thư mục trong thư mục data của bạn được gọi là manuals. Cập nhật trang tùy chọn với thông tin...
Top Bottom