huong doi tuong

  1. PVS

    Hướng dẫn Tìm hiểu khái niệm hướng đối tượng trong javaScript

    Tìm hiểu khái niệm hướng đối tượng trong javaScript Không giống như hầu hết các ngôn ngữ hướng đối tượng khác, trên thực tế javaScript không thực sự có khái niệm lớp, trong hầu hết các ngôn ngữ lập trình bạn phải xây dựng lớp sau đó mới khai báo đối tượng để sử dụng. Trong javaScript đối tượng...
Top Bottom