iconify buttons

  1. PVS

    Addon 2x [OzzModz] Iconify Buttons - Nút Iconify cho XenForo 2.2 2.0.0

    [OzzModz] Iconify Buttons - Nút Iconify cho XenForo 2.2 2.0.0 Addon đơn giản này làm cô đọng hàng nút hành động thành các nút chỉ có biểu tượng, để có giao diện người dùng mỏng hơn và ít cồng kềnh hơn. Ảnh hưởng đến các nút như sau: Đánh dấu là đã đọc/chưa đọc Theo dõi/Bỏ theo dõi Thêm...
  2. PVS

    Addon 2x Iconify Buttons - Nút Iconify cho XenForo 2 1.0.0.2

    Iconify Buttons - Nút Iconify cho XenForo 2 1.0.0.2 Addon đơn giản này làm cô đọng hàng nút hành động thành các nút chỉ có biểu tượng, để có giao diện người dùng mỏng hơn và ít cồng kềnh hơn. Ảnh hưởng đến các nút như sau: Đánh dấu là đã đọc/chưa đọc Theo dõi/Bỏ theo dõi Thêm trang/cập nhật...
Top Bottom