icons in header

  1. PVS

    Addon 2x [cXF] Icons in Header - Biểu tượng trong Header XenForo 2 1.1.4

    [cXF] Icons in Header - Biểu tượng trong Header XenForo 2 1.1.4 Add-on này sẽ thêm tùy chọn cho các biểu tượng xã hội (Facebook, Twitter, Linkedin, Google+, v.v.), RSS và biểu tượng liên hệ để hiển thị trong Header. Tính năng: hiển thị các biểu tượng mạng xã hội trong Header (Facebook...
  2. PVS

    Addon 2x [cXF] Icons in Header - Biểu tượng trong Header XenForo 2 1.1.3

    [cXF] Icons in Header - Biểu tượng trong Header XenForo 2 1.1.3 Add-on này sẽ thêm tùy chọn cho các biểu tượng xã hội (Facebook, Twitter, Linkedin, Google+, v.v.), RSS và biểu tượng liên hệ để hiển thị trong Header. Tính năng: hiển thị các biểu tượng mạng xã hội trong Header (Facebook...
Top Bottom