image view

  1. dcstylexf

    Addon 2x D.C Style - Attachment View for XF2 - Xem ảnh đính kèm cho khách

    Giới thiệu Add-on có chức năng hiện file đính kèm (attachment) cho khách. Có thể tuỳ chỉnh định dạng file mà khách có thể xem. Options Cài đặt Upload thư mục src lên ngang hàng index.php Vào AdminCP -> Add-ons và cài đặt Vào AdminCP -> Options -> Attachment View để tuỳ chỉnh.
Top Bottom