import

  1. PVS

    Addon 2x Profile photo import - Nhập ảnh hồ sơ cho XenForo 2 1.0

    Profile photo import - Nhập ảnh hồ sơ cho XenForo 2 1.0 Cho phép nhập ảnh Cover photo vào Profile photo. Hướng dẫn: Cài đặt hai add-on sau: Profile photo v1.0 Profile photo import v1.0 Để nhập hình ảnh từ add-on Cover photo vào add-on Profile photo, hãy thêm profilephotoimport vào URL diễn...
  2. PVS

    Addon 2x Weekly newsletter import - Trình nhập bản tin hàng tuần cho XenForo 2.2 1.0

    Weekly newsletter import - Trình nhập bản tin hàng tuần cho XenForo 2.2 1.0 Công cụ import cho add-on Weekly newsletter. Import từ Weekly digest: Nếu bạn hiện đang sử dụng add-on Weekly digest, bạn sẽ muốn import cài đặt người dùng Weekly digest hiện tại của mình. Làm theo các bước sau để...
Top Bottom