indigo

  1. PVS

    Styles 2x Indigo (Free) Light Default Style - Style Indigo cho XenForo 2 1.0

    Indigo (Free) Light Default Style - Style Indigo cho XenForo 2 1.0 Đây là style sáng mặc định ở màu Hex color "Indigo". Chỉ có thêm hai CSS thêm trong extra.less cho tiêu đề trang và màu thống kê. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom