infoto

  1. PVS

    Addon 2x InfoTo ... - Thông tin đến ... XenForo 2 1.1.0

    InfoTo ... - Thông tin đến ... XenForo 2 1.1.0 Ý tưởng cho add-on này: Nếu ai đó đã đọc một bài đăng và muốn những người khác biết về nó - mà người khác không biết về nó. Điều này chỉ để lại một số tùy chọn tốn thời gian, ví dụ như khởi động một PN. Với add-on này, thật dễ dàng: nhập tên...
  2. PVS

    Addon 2x InfoTo ... - Thông tin đến ... XenForo 2 1.0.0

    InfoTo ... - Thông tin đến ... XenForo 2 1.0.0 Ý tưởng cho add-on này: Nếu ai đó đã đọc một bài đăng và muốn những người khác biết về nó - mà người khác không biết về nó. Điều này chỉ để lại một số tùy chọn tốn thời gian, ví dụ như khởi động một PN. Với add-on này, thật dễ dàng: nhập tên...
Top Bottom