install & upgrade

  1. PVS

    Language Español (ESP) Install & Upgrade - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho Install & Upgrade

    Español (ESP) Install & Upgrade - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho Install & Upgrade 1.4.2 Đây là bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho add-on Install & Upgrade. Vì vậy bạn cần phải cài đặt add-on Install & Upgrade trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Tây Ban Nha Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống...
  2. PVS

    Language German translation of Install & Upgrade - Bản dịch tiếng Đức cho add-on Install & Upgrade

    German translation of Install & Upgrade - Bản dịch tiếng Đức cho add-on Install & Upgrade 1.1.0 Đây là bản dịch tiếng Đức cho add-on Install & Upgrade, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Install & Upgrade trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Đức Sao lưu tập tin ngôn...
Top Bottom