italian

 1. PVS

  Language 2x Italian translation of Ban Groups - Bản dịch tiếng Ý cho Ban Groups của XenForo 2

  Italian translation of Ban Groups - Bản dịch tiếng Ý cho Ban Groups của XenForo 2 2.0.2 Đây là bản dịch tiếng Ý cho add-on Ban Groups của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 2. PVS

  Language 2x Italian translation of Username change - Bản dịch tiếng Ý cho Username change của XenForo 2

  Italian translation of Username change - Bản dịch tiếng Ý cho Username change của XenForo 2 1.0.0 Đây là bản dịch tiếng Ý cho add-on Username change của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 3. PVS

  Language 2x XenForo 2.x Italian Translation - Bản dịch tiếng Ý cho XenForo 2.x

  XenForo 2.x Italian Translation - Bản dịch tiếng Ý cho XenForo 2.x Đây là gói ngôn ngữ giành cho XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Ý. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom