japanese

  1. PVS

    Tutorial 2x Tìm kiếm tiếng Trung & tiếng Nhật chỉ sử dụng NGRAM cho XenForo 2

    Tìm kiếm tiếng Trung & tiếng Nhật chỉ sử dụng NGRAM cho XenForo 2 Hướng dẫn này không bao gồm Xenforo Enhanced Search và Elasticsearch. Xenforo Enhanced Search (Xf-ES) và Elaticsearch được tạo cho các diễn đàn lớn. Nó không được tối ưu hóa về mặt tài chính để mua chúng cho các diễn đàn nhỏ. Vì...
  2. PVS

    Language Japanese Language Pack - Bản dịch tiếng Nhật cho XenForo

    Japanese Language Pack - Bản dịch tiếng Nhật cho XenForo Đây là bản dịch tiếng Nhật cho XenForo. Cài đặt tệp ngôn ngữ Nhật Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP > Languages để import tệp ngôn ngữ .xml Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom