ke thua

  1. PVS

    Addon 2x [OzzModz] Separate Active/Inactive/Installable/Legacy Addons - Tách biệt các loại Addon trong ACP cho XenForo 2

    [OzzModz] Separate Active/Inactive/Installable/Legacy Addons - Tách biệt các loại Addon trong ACP cho XenForo 2 2.0.2 Addon này sẽ tách các addon đang hoạt động, không hoạt động, có thể cài đặt và kế thừa thành các tab riêng biệt. Điều này làm cho việc khám phá addon dễ dàng hơn nhiều. Ví dụ...
  2. PVS

    Hướng dẫn Giới thiệu kế thừa trong javaScript thông qua đối tượng prototype

    Giới thiệu kế thừa trong javaScript thông qua đối tượng prototype Bài viết trước đã trình bày về những kỹ thuật căn bản để xây dựng ứng dụng javaScript theo hướng đối tượng, cách tạo và sử dụng thuộc tính, phương thức của đối tượng. Để có thể xây dựng code javaScript có thể dùng lại bài này sẽ...
Top Bottom