keyword check conversations

  1. PVS

    Addon 2x Keyword check conversations - Từ khoá kiểm tra cuộc trò chuyện XenForo 2 1.0

    Keyword check conversations - Từ khoá kiểm tra cuộc trò chuyện XenForo 2 1.0 Thông báo cho staff khi một cuộc trò chuyện có chứa các từ khóa nhất định. Add-on có thể gửi email đến staff và tạo một chủ đề mới thông báo cho staff về các từ khóa trong tin nhắn cuộc trò chuyện. Tính năng: Các...
Top Bottom