keyword check

  1. PVS

    Addon 2x Keyword check - Kiểm tra từ khoá cho XenForo 2 1.7

    Keyword check - Kiểm tra từ khoá cho XenForo 2 1.7 Thông báo cho nhân viên khi một bài đăng có chứa các từ khóa nhất định. Add-on có thể gửi email đến nhân viên và tạo một chủ đề mới thông báo cho nhân viên về các từ khóa trong bài đăng. Tính năng: Gửi email 10 phút một lần. Email riêng...
  2. PVS

    Addon 2x Keyword check - Kiểm tra từ khoá cho XenForo 2 1.6

    Keyword check - Kiểm tra từ khoá cho XenForo 2 1.6 Thông báo cho nhân viên khi một bài đăng có chứa các từ khóa nhất định. Add-on có thể gửi email đến nhân viên và tạo một chủ đề mới thông báo cho nhân viên về các từ khóa trong bài đăng. Tính năng: Gửi email 10 phút một lần. Email riêng...
Top Bottom