keyword management (kwm2)

  1. PVS

    Language 2x Keyword Management (KWM2) French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Keyword Management XenForo 2

    Keyword Management (KWM2) French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Keyword Management XenForo 2 1.4.2 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on Keyword Management của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
  2. PVS

    Addon 2x Keyword Management (KWM2) - Trình quản lý từ khóa cho XenForo 2

    Keyword Management (KWM2) - Trình quản lý từ khóa cho XenForo 2 1.2.0 Với addon này, admin sẽ có cơ hội đặt liên kết cho các từ riêng lẻ, với nhiều tùy chọn cho một từ, để tăng cường liên kết nội bộ. Bạn cũng có thể đặt tooltip để mô tả hoặc giải thích cho từng từ riêng lẻ. Các tùy chọn mở...
Top Bottom