khay nho tam

  1. PVS

    Addon 2x [OzzModz] Copy Message to Clipboard - Sao chép tin nhắn vào Clipboard cho XenForo 2.2 2.0.0

    [OzzModz] Copy Message to Clipboard - Sao chép tin nhắn vào Clipboard cho XenForo 2.2 2.0.0 Thêm nút sao chép vào khay nhớ tạm cho tin nhắn. Yêu cầu: XF 2.2+ Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
  2. PVS

    Addon 2x [OzzModz] Copy To Clipboard - Sao chép vào clipboard XenForo 2.2 2.0.0 Patch Level 1

    [OzzModz] Copy To Clipboard - Sao chép vào clipboard XenForo 2.2 2.0.0 Patch Level 1 Addon này sẽ thêm một bản sao vào chức năng clipboard cho các block code của bạn. Giúp dễ dàng sao chép code trong các block để dán vào nơi khác. Yêu cầu: XenForo 2.2.0+ Chúc các bạn thành công. Nguồn...
Top Bottom