khong ma sat

 1. PVS

  Addon 2x Frictionless Login - Đăng nhập không ma sát cho XenForo 2 1.0.0 Beta 3

  Frictionless Login - Đăng nhập không ma sát cho XenForo 2 1.0.0 Beta 3 Add-on này cho phép người dùng đăng nhập vào XenForo bằng liên kết đăng nhập được gửi qua email. Liên kết có thể được gửi theo yêu cầu rõ ràng của người dùng (nếu tùy chọn này được bật) hoặc gửi âm thầm sau X lần đăng nhập...
 2. PVS

  Addon 2x Frictionless Login - Đăng nhập không ma sát cho XenForo 2.2 1.0.0 Beta 2

  Frictionless Login - Đăng nhập không ma sát cho XenForo 2.2 1.0.0 Beta 2 Add-on này cho phép người dùng đăng nhập vào XenForo bằng liên kết đăng nhập được gửi qua email. Liên kết có thể được gửi theo yêu cầu rõ ràng của người dùng (nếu tùy chọn này được bật) hoặc gửi âm thầm sau X lần đăng...
 3. PVS

  Addon 2x Frictionless Login - Đăng nhập không ma sát cho XenForo 2.2 1.0.0 Beta 1

  Frictionless Login - Đăng nhập không ma sát cho XenForo 2.2 1.0.0 Beta 1 Add-on này cho phép người dùng đăng nhập vào XenForo bằng liên kết đăng nhập được gửi qua email. Liên kết có thể được gửi theo yêu cầu rõ ràng của người dùng (nếu tùy chọn này được bật) hoặc gửi âm thầm sau X lần đăng...
Top Bottom