last edited position

  1. PVS

    Addon 2x [cXF] Last Edited Position - Thay đổi vị trí được chỉnh sửa lần cuối cho XenForo 2 1.1.3

    [cXF] Last Edited Position - Thay đổi vị trí được chỉnh sửa lần cuối cho XenForo 2 1.1.3 Di chuyển chỉnh sửa lần cuối đến một vị trí khác với một số tùy chọn bổ sung. Bật vị trí mặc định trong style properties. Vị trí bên cạnh ngày đăng với vị trí mặc định được bật trên thiết bị di động...
  2. PVS

    Addon 2x [cXF] Last Edited Position - Thay đổi vị trí được chỉnh sửa lần cuối cho XenForo 2

    [cXF] Last Edited Position - Thay đổi vị trí được chỉnh sửa lần cuối cho XenForo 2 1.1.2 Di chuyển chỉnh sửa lần cuối đến một vị trí khác với một số tùy chọn bổ sung. Bật vị trí mặc định trong style properties. Vị trí bên cạnh ngày đăng với vị trí mặc định được bật trên thiết bị di động...
Top Bottom