latest upgrades

  1. PVS

    Addon 2x Latest upgrades - Nâng cấp mới nhất cho XenForo 2

    Latest upgrades - Nâng cấp mới nhất cho XenForo 2 1.1 Hiển thị một widget nâng cấp mới nhất. Add-on này sẽ hiển thị danh sách các thành viên gần đây đã nâng cấp tài khoản của họ. Tạo widget: Admin Control Panel -> Appearance -> Widgets Widget definition = Latest upgrades Widget key =...
Top Bottom