lien he chung toi

 1. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Contact Us Form Redirect to Conversation - Biểu mẫu Liên hệ với chúng tôi chuyển hướng đến cuộc trò chuyện cho XenForo 2.2 2.0.0

  [OzzModz] Contact Us Form Redirect to Conversation - Biểu mẫu Liên hệ với chúng tôi chuyển hướng đến cuộc trò chuyện cho XenForo 2.2 2.0.0 Mở cửa sổ để bắt đầu cuộc trò chuyện với những người dùng đã chọn thay vì biểu mẫu liên hệ với chúng tôi dành cho người dùng đã đăng nhập. Khách vẫn sẽ sử...
 2. PVS

  Addon 2x Contact us manager - Trình quản lý Contact us cho XenForo 2 1.2

  Contact us manager - Trình quản lý Contact us cho XenForo 2 1.2 Chặn các liên hệ với chúng tôi cho các quốc gia được chỉ định. Tính năng: Sử dụng ipapi.co để biết vị trí quốc gia chính xác. Sử dụng bảng nội bộ cho các vị trí IP gần đây. Tất cả phrase bắt đầu bằng contactusmanager_ để thuận...
 3. PVS

  Addon 2x Contact us manager - Trình quản lý Contact us cho XenForo 2 1.0

  Contact us manager - Trình quản lý Contact us cho XenForo 2 1.0 Chặn các liên hệ với chúng tôi cho các quốc gia được chỉ định. Tính năng: Sử dụng ipapi.co để biết vị trí quốc gia chính xác. Sử dụng bảng nội bộ cho các vị trí IP gần đây. Tất cả phrase bắt đầu bằng contactusmanager_ để thuận...
 4. PVS

  Addon Contact Us Enhancements - Cải tiến Liên hệ chúng tôi

  Contact Us Enhancements - Cải tiến Liên hệ chúng tôi 1.0.0 Hình thức Contact Us là kênh chính cho hầu hết các trang web bằng cách liên hệ với các đối tác của họ hoặc khách hàng của họ. Add-on "Contact Us Enhancement" này đã được tạo ra để tối ưu hóa nó. Tiện ích này sẽ cải tiến hình thức...
Top Bottom