limit resource downloads

  1. PVS

    Addon 2x [XenCustomize] Limit Resource Downloads - Giới hạn tải xuống tài nguyên cho XenForo 2 1.1.5

    [XenCustomize] Limit Resource Downloads - Giới hạn tải xuống tài nguyên cho XenForo 2 1.1.5 Add-on này cung cấp cho quản trị viên diễn đàn quyền kiểm soát mạnh mẽ đối với việc tải xuống tài nguyên bằng cách cho phép họ đặt nhiều giới hạn khác nhau, chẳng hạn như: Giới hạn tải xuống hàng ngày...
Top Bottom