live update

  1. PVS

    Language Live Update Turkish translation - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho Live Update

    Live Update Turkish translation - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho Live Update 1.0.0 Đây là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on Live Update, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Live Update trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Thổ Nhĩ Kỳ Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của...
  2. PVS

    Language Turkish Translation of Live Update - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on Live Update

    Turkish Translation of Live Update - Bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on Live Update 3.0.1 Đây là bản dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho add-on Live Update, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Live Update trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Thổ Nhĩ Kỳ Sao lưu tập tin ngôn...
Top Bottom