locker

  1. PVS

    Addon 2x [Xen-Soluce] Social Locker - Khoá nội dung bằng mạng xã hội cho XenForo 2 2.0.1

    [Xen-Soluce] Social Locker - Khoá nội dung bằng mạng xã hội cho XenForo 2 2.0.1 Add-on này cho phép bạn buộc người dùng chia sẻ trang web của bạn trên facebook trước khi xem nội dung. Tóm tắt tính năng: Options : Header Message Theme : Starter Secrets Flat Dandyish Glass Overlap mode ...
Top Bottom