logged in cookie

  1. PVS

    Addon 2x [MMO] Logged In Cookie - Cookie đăng nhập cho XenForo 2

    [MMO] Logged In Cookie - Cookie đăng nhập cho XenForo 2 2.1.0 Như tên cho thấy, add-on này thiết lập cookie cho người dùng được ủy quyền. Điều này đặc biệt hữu ích nếu bạn muốn triển khai bộ nhớ đệm cho khách (thông qua những thứ như FastCGI, Varnish, v.v.). Sau khi cài đặt, add-on không cần...
Top Bottom