login log

 1. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Login Log - Nhật ký đăng nhập cho XenForo 2.2 2.1.0 Patch Level 3

  [OzzModz] Login Log - Nhật ký đăng nhập cho XenForo 2.2 2.1.0 Patch Level 3 Addon nhỏ này sẽ thêm nhật ký đăng nhập vào trang web của bạn. Bạn có thể đặt thời gian lưu trữ các mục. Có quyền của người dùng đối với những người có thể xem nhật ký, tôi chỉ đề xuất quản trị viên và mod. Yêu cầu...
 2. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Login Log - Nhật ký đăng nhập cho XenForo 2.2 2.1.0 Patch Level 2

  [OzzModz] Login Log - Nhật ký đăng nhập cho XenForo 2.2 2.1.0 Patch Level 2 Addon nhỏ này sẽ thêm nhật ký đăng nhập vào trang web của bạn. Bạn có thể đặt thời gian lưu trữ các mục. Có quyền của người dùng đối với những người có thể xem nhật ký, tôi chỉ đề xuất quản trị viên và mod. Yêu cầu...
 3. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Login Log - Nhật ký đăng nhập cho XenForo 2.2 2.1.0

  [OzzModz] Login Log - Nhật ký đăng nhập cho XenForo 2.2 2.1.0 Addon nhỏ này sẽ thêm nhật ký đăng nhập vào trang web của bạn. Bạn có thể đặt thời gian lưu trữ các mục. Có quyền của người dùng đối với những người có thể xem nhật ký, tôi chỉ đề xuất quản trị viên và mod. Yêu cầu: XenForo 2.2+...
 4. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Login Log - Nhật ký đăng nhập cho XenForo 2.2 2.0.0 Patch Level 3

  [OzzModz] Login Log - Nhật ký đăng nhập cho XenForo 2.2 2.0.0 Patch Level 3 Addon nhỏ này sẽ thêm nhật ký đăng nhập vào trang web của bạn. Bạn có thể đặt thời gian lưu trữ các mục. Có quyền của người dùng đối với những người có thể xem nhật ký, tôi chỉ đề xuất quản trị viên và mod. Yêu cầu...
 5. PVS

  Addon 2x Login log - Nhật ký đăng nhập cho XenForo 2 1.0

  Login log - Nhật ký đăng nhập cho XenForo 2 1.0 Hiển thị danh sách các thông tin đăng nhập mới nhất. Tính năng: Tất cả phrase bắt đầu bằng loginlog_ để thuận tiện cho bạn. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
Top Bottom