logo in navigation

  1. PVS

    Addon 2x [cXF] Logo in Navigation - Logo trong thanh điều hướng XenForo 2 1.2.1

    [cXF] Logo in Navigation - Logo trong thanh điều hướng XenForo 2 1.2.1 Với add-on này, bạn có thể hiển thị logo diễn đàn của mình bằng cách khác theo style mặc định của bạn. Tính năng: chỉ hiển thị logo trong thanh điều hướng chỉ hiển thị logo trong thanh điều hướng cố định tùy chọn để hiển...
Top Bottom