logout at top of acp

  1. PVS

    Addon 2x [OzzModz] Logout At Top Of ACP - Đăng xuất ở đầu ACP XenForo 2 2.0.0

    [OzzModz] Logout At Top Of ACP - Đăng xuất ở đầu ACP XenForo 2 2.0.0 Add-on nhỏ tiện lợi thêm biểu tượng hoặc hình đại diện người dùng vào đầu ACP mà khi được nhấp vào, người dùng sẽ đăng xuất khỏi ACP. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom