lỗi json-ld kê khai thiếu đối tượng

  1. minmaxpro

    JSON-LD Thiếu ',' hoặc '}' trong kê khai đối tượng

    Như tiêu đề, mình đang xài xenforo phiên bản 2.0.7, có các link bài viết không index trên google mặc dù đã submit link webmaster và báo lỗi, khi mình check link trên theo https://search.google.com/structured-data thì báo lỗi : "JSON-LD Thiếu ',' hoặc '}' trong kê khai đối tượng" như trong...
Top Bottom