lop

  1. PVS

    Addon Class Map Autoloader - Class bản đồ tự động tải

    Class Map Autoloader - Class bản đồ tự động tải 1.0.0 Nó sẽ chỉ gọi class map cho bất cứ tập tin khởi tạo nào bạn chọn (index.php, admin.php). Để cài đặt, chỉ cần tải lên các tập tin và cài đặt XML. Mở index.php trong thư mục gốc của XenForo và thay đổi dòng này: require($fileDir ...
Top Bottom