lost

  1. PVS

    Addon 2x [MMO] Disable Lost Password - Vô hiệu hoá quên mật khẩu cho XenForo 2

    [MMO] Disable Lost Password - Vô hiệu hoá quên mật khẩu cho XenForo 2 2.1.0 Add-on này sẽ vô hiệu hóa chức năng khôi phục mật khẩu. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom