luot tai

  1. PVS

    Addon 2x Hide resource downloads and views count - Ẩn lượt tải và lượt xem tài nguyên của XenForo 2

    Hide resource downloads and views count - Ẩn lượt tải và lượt xem tài nguyên của XenForo 2 1.0.1 Add-on này thêm quyền cho nhóm người dùng để hiển thị/ẩn số lượt tải và số lượt xem tài nguyên của XenForo 2. * Nó được ẩn theo mặc định cho tất cả các nhóm người dùng để kiểm tra và thiết lập...
Top Bottom