ma xac thuc

  1. PVS

    Addon CoinHive Captcha - Mã xác thực CoinHive

    CoinHive Captcha - Mã xác thực CoinHive 1.0 Từ quan điểm của một chủ sở hữu trang web, captcha Coinhive hoạt động chính xác như một captcha thông thường, chẳng hạn như reCaptcha của Google. Captcha được nhúng trong một form HTML, chạy bên phía client trong trình duyệt của người dùng và tạo...
Top Bottom