magnesium

  1. PVS

    Styles 2x Style Brivium Magnesium cho XenForo 2

    Style Brivium Magnesium cho XenForo 2 2.1.0.0 Đối với Magnesium - Style XenForo 2, chúng tôi giới thiệu chế độ xem lưới cho thanh menu điều hướng trong style này, có nghĩa là các tab khác như Trang chủ, Diễn đàn, ... được ẩn đằng sau tab chính. Bạn phải nhấp vào Tab chính để mở các tab chính...
Top Bottom