make thread and node titles linked

  1. PVS

    Addon 2x [OzzModz] Make Thread And Node Titles Linked - Tạo liên kết cho chủ đề và tiêu đề node của XenForo 2

    [OzzModz] Make Thread And Node Titles Linked - Tạo liên kết cho chủ đề và tiêu đề node của XenForo 2 2.0.1 Addon đơn giản sẽ thêm liên kết cho tiêu đề node và chủ đề. Trước Sau Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom