manage reply ban on locked thread

  1. PVS

    Addon 2x [PB] Manage Reply Ban on Locked Thread - Quản lý cấm trả lời trên chủ đề đã khóa XenForo 2

    [PB] Manage Reply Ban on Locked Thread - Quản lý cấm trả lời trên chủ đề đã khóa XenForo 2 1.0.0 Cho phép bỏ qua "Bạn không thể thực hiện hành động này vì cuộc thảo luận đã bị đóng." với quyền "Cấm người dùng trả lời trong một chủ đề đã đóng". Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom