marketplace

  1. PVS

    Addon Marketplace - Thị trường

    Marketplace - Thị trường 1.0.0 Release Candidate 2 Add-on này được thiết kế để điền đầy đủ vào các yêu cầu của người dùng đã được yêu cầu cho một thị trường add-on tốt với nhiều tùy chọn. Add-on này chứa vài tính năng mà không có sẵn trong bất kỳ nền tảng eCommerance công bố công khai cho đến...
  2. PVS

    Addon RM Marketplace - Thị thường RM

    RM Marketplace - Thị thường RM 3.9.0 Mô tả RM Marketplace cho phép người sử dụng của bạn bán resource từ resource manager, như trong một thị trường! Hỗ trợ ba loại sản phẩm: Các sản phẩm kỹ thuật số (căn cứ vào giấy phép): có hoặc không có giấy phép gia hạn có hoặc không có giấy phép hạn...
Top Bottom