mastodon

  1. PVS

    Addon 2x Mastodon integration - Tích hợp Mastodon vào XenForo 2 1.0.1

    Mastodon integration - Tích hợp Mastodon vào XenForo 2 1.0.1 Cung cấp thêm kết nối tài khoản cho XenForo 2 cho phép tích hợp OAuth 2 với Mastodon. Thiết lập ứng dụng Mastodon của bạn Đối với ví dụ này, mình sẽ sử dụng mastodon.xyz, nhưng bất kỳ Mastodon thích hợp nào cũng nên thực hiện theo...
  2. PVS

    Addon 2x Mastodon integration - Tích hợp Mastodon vào XenForo 2

    Mastodon integration - Tích hợp Mastodon vào XenForo 2 1.0 Cung cấp thêm kết nối tài khoản cho XenForo 2 cho phép tích hợp OAuth 2 với Mastodon. Thiết lập ứng dụng Mastodon của bạn Đối với ví dụ này, mình sẽ sử dụng mastodon.xyz, nhưng bất kỳ Mastodon thích hợp nào cũng nên thực hiện theo...
Top Bottom