media gallery advertisement positions

  1. PVS

    Addon 2x Media Gallery Advertisement Positions - Vị trí quảng cáo trên Media Gallery của XenForo 2

    Media Gallery Advertisement Positions - Vị trí quảng cáo trên Media Gallery của XenForo 2 1.1.0 Các vị trí quảng cáo bổ sung cho XenForo media gallery. Hiện tại, vị trí bổ sung duy nhất nằm ngay bên dưới "mediaInfoBlock" - phía trên comment và sidebar media information: Chúc các bạn thành...
Top Bottom