media width

  1. PVS

    Addon 2x Media width - Chiều rộng media cho XenForo 2.2 1.1

    Media width - Chiều rộng media cho XenForo 2.2 1.1 Đặt chiều rộng media thành 900px. Add-on này sẽ thay đổi chiều rộng 560px mặc định cho các video được nhúng thành chiều rộng 900px. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
Top Bottom