mediasite

 1. PVS

  Addon 2x Tune.pk Mediasite BB Code - BB Code nhúng Tune.pk vào XenForo 2

  Tune.pk Mediasite BB Code - BB Code nhúng Tune.pk vào XenForo 2 2.0.0 Add-on hỗ trợ nhúng Tune.pk vào XenForo 2. Chỉ cần dán liên kết video Tune.pk vào bài viết, tức là: https://tune.pk/video/6990772/places-to-visit-in-sindh Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 2. PVS

  Addon Embedded Scribd Documents Mediasite BB Code - Mediasite BB Code nhúng Scribd Documents vào XenForo

  Embedded Scribd Documents Mediasite BB Code - Mediasite BB Code nhúng Scribd Documents vào XenForo 1.0.0 Bạn có thể nhúng tất cả các tài liệu scribd vào diễn đàn của bạn thông qua Mediasite BB Code. Cách dùng: Chỉ cần sao chép/dán bất kỳ mã chia sẻ tài liệu nào có dạng như dưới đây...
 3. PVS

  Addon 2x Embedded Scribd Documents Mediasite BB Code - Mediasite BBCode nhúng Scribd Documents vào XenForo 2

  Embedded Scribd Documents Mediasite BB Code - Mediasite BBCode nhúng Scribd Documents vào XenForo 2 2.0.0 Bạn có thể nhúng tất cả các tài liệu scribd vào diễn đàn của bạn thông qua Mediasite BB Code. Cách dùng: Chỉ cần sao chép/dán bất kỳ mã chia sẻ tài liệu nào có dạng như dưới đây...
Top Bottom