mega video embed sharing

  1. PVS

    Addon 2x [ITD] MEGA Video Embed Sharing - Chia sẻ video nhúng từ MEGA cho XenForo 2

    [ITD] MEGA Video Embed Sharing - Chia sẻ video nhúng từ MEGA cho XenForo 2 2.1.1 Chia sẻ video được nhúng từ MEGA.nz vào trang của bạn với các tùy chọn chiều rộng và chiều cao frame thông qua BB Code Media Site. Sử dụng: Đơn giản chỉ cần đăng liên kết nhúng video MEGA. Chúc các bạn thành...
Top Bottom