member reactions

  1. PVS

    Addon 2x Member Reactions - Phản ứng của thành viên cho XenForo 2 1.0.1

    Member Reactions - Phản ứng của thành viên cho XenForo 2 1.0.1 Add-on này cho phép bạn xem các phản ứng nhận được từ người dùng trên diễn đàn của bạn bằng cách thêm liên kết đến số lượng phản ứng trong postbit và thống kê người dùng. Bạn chỉ có thể cấp quyền xem cho các nhóm cần thiết, chẳng...
  2. PVS

    Addon 2x [TC] Member Reactions - Phản ứng của thành viên cho XenForo 2 1.0.0

    [TC] Member Reactions - Phản ứng của thành viên cho XenForo 2 1.0.0 Add-on này cho phép bạn xem phản ứng mà người dùng nhận được trên diễn đàn của bạn bằng cách thêm liên kết đến số lượng phản ứng trong postbit và thống kê người dùng. Bạn chỉ có thể cấp quyền xem cho các nhóm bạn cần, chẳng hạn...
Top Bottom