members online widget permission

  1. PVS

    Addon 2x [OzzModz] Members Online Widget Permission - Quyền xem widget thành viên trực tuyến cho XenForo 2 2.0.0

    [OzzModz] Members Online Widget Permission - Quyền xem widget thành viên trực tuyến cho XenForo 2 2.0.0 Thêm quyền để kiểm soát ai có thể xem widget thành viên trực tuyến. Thông thường, khi bạn tắt 'View member profiles', widget thành viên trực tuyến cũng sẽ bị ẩn. Widget này cho phép kiểm...
  2. PVS

    Addon 2x Members online widget permission - Quyền xem widget thành viên trực tuyến cho XenForo 2

    Members online widget permission - Quyền xem widget thành viên trực tuyến cho XenForo 2 1.0.0 Thêm quyền để kiểm soát ai có thể xem widget thành viên trực tuyến. Thông thường, khi bạn tắt 'View member profiles', widget thành viên trực tuyến cũng sẽ bị ẩn. Widget này cho phép kiểm soát để có...
Top Bottom