message action bar added to top

  1. PVS

    Addon 2x [OzzModz] Message Action Bar Added To Top - Thêm thanh hành động tin nhắn ở phía trên cho XenForo 2

    [OzzModz] Message Action Bar Added To Top - Thêm thanh hành động tin nhắn ở phía trên cho XenForo 2 2.0.1 Addon đơn giản có thêm thanh hành động tin nhắn vào đầu tin nhắn. Điều này thực hiện nó trong bài viết, tin nhắn PC và bài viết hồ sơ. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom