microsoft exchange server 2010

  1. airhost.vn

    Hướng dẫn Cài đặt SSL cho Microsoft Exchange Server 2010

    Bước 1: Chuyển Certificate từ PEM sang PFX/PKCS#12 Các bạn cần chuyển bị ba file sau: Certificate (certificate.crt), Intermediate Chain (ca.crt) và Private Key (private.key). Microsoft Windows cho phép import bộ chứng chỉ số từ file định dạng PCKS12 (PFX). Để chuyển đổi định dạng certificate...
Top Bottom