mo ta

  1. PVS

    Addon 2x Register descriptions - Mô tả đăng ký cho XenForo 2 1.0

    Register descriptions - Mô tả đăng ký cho XenForo 2 1.0 Thêm phrase vào trang đăng ký. Cho phép mô tả các trường Email và Vị trí trong quá trình đăng ký. Các phrase đã thêm: registerdescriptions_email registerdescriptions_location Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
  2. PVS

    Hướng dẫn Category description on hover - Hiện mô tả Category khi rê chuột vào Category

    Category description on hover - Hiện mô tả Category khi rê chuột vào Category Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách hiện mô tả của các Category khi bạn rê chuột vào Category. Đơn giản chỉ cần vào template EXTRA.css và thêm vào đoạn code dưới đây: /* START - Category description on hover...
Top Bottom