mobile sidebar

  1. PVS

    Addon 2x [Motacore] Mobile Sidebar - Sidebar trên di động cho XenForo 2

    [Motacore] Mobile Sidebar - Sidebar trên di động cho XenForo 2 1.0.0 Add-on được thử nghiệm với giao diện mặc định. Nó có thể không hoạt động đúng với cho các giao diện của bên thứ ba. Add-on này biến sidebar thành một menu ngoài lề cho màn hình nhỏ, chủ yếu là điện thoại di động. Nó cung cấp...
Top Bottom